Stiftelsen
KRONPRINSESSAN MARGARETAS LANDSTORMSFOND


Riktlinjer för ansökan, rekvisition och redovisning
Landstormsfondens styrelse - Centralrådet - tillämpar följande riktlinjer vid fördelning av ekonomiska bidrag
1. Bidrag ges till frivilliga försvarsorganisationer enligt förordningen (SFS 1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och till Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté (FOS), till Hemvärnet samt till försvarsfrämjande organisationer. Bidrag kan även lämnas till ungdomsverksamhet som bedrives i nära anknytning till dessa organisationer.
2. Bidrag ges endast till organisationer, ej till enskilda individer.
3. Bidrag ges normalt endast till centrala organisationer. Om bidrag söks av regionala eller lokala organisationer skall ansökan inges via den centrala organisation som skall yttra sig över ansökan och prioritera.
4. Bidrag ges företrädesvis till sådana ändamål för vilka statliga medel ej disponeras.
5. Bidrag ges till särskilda projekt och ej till löpande verksamhet eller krigsorganisations- och beredskapsanknutna kostnader. Ett projekt kan löpa över flera år.
6. Bidrag till följande ändamål kommer att prioriteras
Försvarsinformation Organisationens utveckling Ungdomsaktiviteter Kompetensutveckling

Ansökan om bidrag
- ska inges enligt Centralrådets mall för ansökan (formulär finns här i pdf-format).
- ska inges senast den 31 mars för ändamål som avses äga rum påföljande kalenderår eller senare.
- ska åtföljas av organisationens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
- ska inges till central organisation om sökanden är en lokal eller regional organisation.
- ska av central organisation sändas in samlat med samtliga den egna organisationens ansökningar samt med en prioritering av samtliga bidragsändamål.


Beslut
kommer att vara organisationen tillhanda under oktober.
därefter äger organisationen rätt att rekvirera bidraget först då ändamålet påbörjas, dock tidigast i januari och senast den 15 december det år bidraget avser. Rekvisition ska ske enligt Centralrådets mall för rekvisition (formulär finns här i pdf-format)).


Redovisning
ska ske snarast efter det att ändamålet genomförts dock senast den 31 mars året efter genomförandet och ska avsehur har bidraget använts med hänvisning till ansökan. vilka effekter har bidraget lett till och hur har detta mätts. redovisningen ska åtföljas av ett revisorsintyg att bidraget använts för avsett ändamål.

Förfrågningar rörande Landstormsfonden kan ställas till
Roland Ekenberg, 070-213 42 37
eller
rolekenberg@gmail.com