Reglemente för Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond
1 § Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond - i vilken sammanförts överskottsmedel efter avvecklingen av H.K.H. Kronprinsessans Förening för det frivilliga arbetet för landstormsmäns beklädnad m.m. (beklädnadsföreningen) - förvaltas av en styrelse, centralrådet, som består av sex ledamöter.

För ledamöterna skall finnas tre suppleanter.

2 § Hans Maj:t Konungen utser ordförande i centralrådet. Överbefälhavaren utser för tre år en ledamot jämte suppleant för denne.

Övriga ledamöter och suppleanter utses för tre år av centralrådet.

3 § Fondens förvaltning skall för varje år granskas av två revisorer. Revisorerna utses av Riksmarskalksämbetet för tre år. Revisorerna skall avge revisionsberättelse till Riksmarskalksämbetet och Överbefälhavaren.

4 § Fondens förmögenhet skall vara placerad på ett godtagbart sätt.

§ 5 Av fondens årliga avkastning skall, sedan erforderliga omkostnader täckts, en femtedel läggas till kapitalet. Återstoden disponeras av centralrådet för ändamål som rör det frivilliga försvarsarbetet.

§ 6 Om förhållandena påkallar att frivillig försvarsverksamhet organiseras bland allmänheten, får centralrådet besluta om användning av fonden för detta ändamål.
För beslut i fråga som avses i första stycket krävs att minst fyra ledamöter är ense om beslutet.

7 § Centralrådet har rätt att till prövning upptaga frågan om centralrådets upphörande och fondens överlämnande till utnyttjande för frivillig försvarsverksamhet. För beslut i sådan fråga gäller föreskriften i 6 § andra stycket. Beslutet skall dessutom godkännas av Kungl. Maj:t.

8 § Beslut om ändring av detta reglemente är ej giltigt, om ej beslutet biträdes av minst fyra av centralrådets ledamöter. Ändring skall ske i den ordning som gäller för permutation.

9 § Om ej annat följer av 6 - 8 §§, gäller som centralrådets beslut den mening varom de flesta förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

10 § Centralrådet är beslutfört, när kallelse utgått senast sex dagar före sammanträde och minst fyra ledamöter är närvarande.

Skall vid sammanträde förekomma fråga som avses i 6 - 8 §§, skall det tydligt anges i kallelsen till sammanträdet.